Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

19 березня 2012 р.

АКТУАЛЬНІСТЬ Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії та правознавства


АКТУАЛЬНІСТЬ   Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії та правознавства
На початку ХХІ ст. людство ввійшло в нову стадію свого розвитку – вчені й політики, підприємці й педагоги все частіше говорять про настання інформаційної ери. Сучасне життя досить складно уявити без використання компютерної техніки. Наш час – це епоха постійних змін у технологіях, в тому числі і в освітніх, а використання персонального компютера є стрижнем інформаційних технологій навчання.
Сучасне інформаційне суспільство  має такі особливості:
·  обсяг знань, що породжується у світі, подвоюється кожні два-три роки;
·  щодня у світі публікується 7000 наукових і технічних статей;
·  обсяг інформації, що пересилається через штучні супутники землі протягом двох тижнів, достатній для заповнення 19 млн. томів;
·  у індустріально розвинутих країнах учні під час навчання в середній школі одержують більше інформації, ніж їхні бабусі й дідусі за все життя;
·   у наступні три десятиліття відбудеться стільки ж змін, скільки їх було за останні триста десятиріч.
Тому від освіти вимагається не лише нових умінь і знань для учнів, але й урахування цих особливостей. Потрібно підготувати школяра до швидкого сприйняття й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і використовувати. Наявність знань та вмінь з інформаційних технологій стає базовою вимогою для випускника школи. Молода людина, яка не володіє сучасними ІКТ, яка не ознайомилася з  інформаційними технологіями, буде неминуче відкинута за межі сучасного інформаційного суспільства.
Отже,сучасне інформаційне суспільство ставить перед всіма типами навчальних закладів і насамперед перед школою завдання підготовки випускників, здатних:
·  гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях,
·  самостійно критично мислити;
·  грамотно працювати з інформацією;
·  бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах;
·  самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня.
Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.
Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від  використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.
Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школі – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого предмету.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню систему України та формування єдиного інформаційно-освітнього простору стало  одним  з пріоритетних напрямів сучасної державної політики .
 Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань. Їх використання  здатне істотно поглибити зміст матеріалу, а застосування нетрадиційних методик навчання може зробити помітний вплив на формування практичних умінь і навичок учнів в освоєнні історичного і суспільствознавчою матеріалу.

3 коментарі:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...