Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

26 грудня 2012 р.

МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

          В світі інформаційних технологій, де відбувається постійна трансформація цінностей, зміна мети та завдань навчання і виховання, виникає потреба у переосмисленні вимог до вчителя. Сучасна школа потребує кваліфікованого педагога відповідного рівня та профілю, конкурентоспроможного, компетентного, який вільно володіє своїми знаннями і орієнтується в суміжних галузях діяльності, готового до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності, здатного до критичного мислення та рефлексії, який бачить альтернативні шляхи вирішення педагогічних завдань і вміє боротися зі стереотипами.
           Українська освіта перебуває в стані змін та впровадження інновацій, тому не зайвим буде знайомство з досвід зарубіжних країн в питанні бачення особистості сучасного вчителя.
        В Сполучених Штатах Америки проблемі підготовки кваліфікованих вчителів завжди приділялась особлива увага. У Доповіді Національної комісії «Навчання для майбутньої Америки» наголошується, що лише вчитель з високим рівнем професійної підготовки та особистісного розвитку здатний навчати і виховувати учнів так, щоб в майбутньому вони стали професіоналами, яких потребує плюралістичне, високотехнологічне суспільство [3].
        В сучасній американській педагогіці існує спеціальний термін «ефективні вчителі». Їх відрізняє унікальна комбінація особистих якостей (за А. Комбасом), які становлять професіоналізм педагога:
• для таких вчителів внутрішня, психологічна сторона справи важливіша зовнішньої;
• спочатку він прагне зрозуміти точку зору іншої людини, а потім вже діяти на базі цього розуміння;
• люди і їх реакції являються для нього більш значущими, ніж речі і формальні ситуації;
• він довіряє людям і вважає їх здатними вирішувати, причому зовсім адекватно, свої життєві проблеми, чекає від них прояву дружелюбства, а не ворожості;
• людина для нього - завжди особистість, наділена гідністю [1, c. 68].
         Р. Рейгер та Дж. Стенг вважають, що вчитель-професіонал повинен бути креативним, цікавим, допитливим, чуйним, дружелюбним та тяжко працювати, щоб бути ефективним на уроці; створювати таке навчальне середовище, яке б збільшувало та підсилювало бажання учнів учитися. В цьому ж контексті Г. Гайгет та Е. Стоунз стверджують, що хороший учитель – це людина з винятково широкою та сповненою життям інтелектуальною допитливістю. Якісний учитель, зазначає П. Мак Кормік – це той, хто надихає учня «змагатися» сам із собою, виконувати завдання, які, здавалося б, перевищують його можливості, відкривати й розвивати в собі мислителя. Разом з тим, найкращими вчителями можуть бути лише ті, хто ніколи не припиняє самоосвіту. Г. Остін, Б. Дваєр та П. Фрібоді наголошують на важливості підвищення кваліфікації педагогічного персоналу [5].
        Одним із основних завдань підготовки вчителів в системі освіти Франції є не тільки формування професійних умінь та навичок, але, перш за все, виховання творчої особистості, яка здатна використовувати найновіші досягнення педагогічної науки і практики, вільно орієнтуватися у стрімкому потоці наукової інформації, розуміти, використовувати і створювати інноваційні педагогічні технології. Французький науковець Ф. Ваніскотт говорить про те, що вчитель-професіонал має відповідати за свій професійний розвиток, поєднувати теоретичні знання з творчою практичною діяльністю, отримувати належну професійну підготовку та неперервну освіту [2].
        Модель особистості британського вчителя - це системна інтегральна характеристика особистості, що представляє сукупність педагогічної компетентності, майстерності, професійно та соціально значущих якостей, індивідуального стилю діяльності вчителя, що забезпечує ефективність і якість освітнього процесу. Такі складові як ерудиція, професійна етика, креативність, співробітництво, активність, педагогічна позиція і професійний ідеал, професійна рефлексія, орієнтують вчителя на формування позитивної «Я-концепції», вивчення нових педагогічних теорій, дослідницьку діяльність, осмислення свого досвіду і професійне самовдосконалення [4].
          Діяльність вчителя нового покоління повинна бути спрямована не тільки на викладання окремої навчальної дисципліни, а й на здійснення міжпредметних зв'язків. Слід розглядати навчальний процес, як педагогічну взаємодію спрямовану на розвиток особистості та її підготовку до вирішення завдань життєвотворчості.
        Отже, суспільство чекає від учителя не тільки надання міцних знань своїм учням, а й вимагає від нього виконання різних функцій: вивчення індивідуальних особливостей й умов життя учнів, піклування про їхнє здоров’я, підтримка зв’язку з батьками й громадськістю. Такий стан речей вимагає від учителя постійного поповнення знань загальнокультурного і професійного характеру, усвідомлення важливості своїх дій і високої за них відповідальності.

                                              Список використаної літератури та джерел:
1. Образовательно-педагогическая прогностика. Теория, методика, практика: Учеб. пособие / Б. С. Гершунский. - М., 2003.
2. Матієнко О.С. Професійно-педагогічна підготовка вчителів у системі освіти Франції – [Електронний ресурс]. Режим дступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nzvdpu/pp/2007_18/text%20rozdil%205/profesiuno-pedagogichna%20pidgotovka.pdf 
3. Орловська О.В. Сучасні вимоги суспільства до професійної підготовки вчителя старшої школи в США - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2010_26_3/orlovs15.pdf
4. Хижняк О. В. Сучасна модель особистості вчителя як показник якості підготовки фахівців в британській системі педагогічної освіти - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2012_1/20.pdf
5. Шандрук С.І. Проблема ефективного вчителя в порівняльній педагогіці США // Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2012. – № 3. С. – 164 – 165.  
Читати далі

20 грудня 2012 р.

Поздравление с Новым годом

Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Желаем крепкого здоровья, успехов во всём.
Читати далі

18 грудня 2012 р.

Арт - проект "Таємний світ історії. Погляд крізь віки"

Шановні колеги! Хочу поділитися з Вами результатами цікавого, на мій погляд, проекту. Всі ми знаємо, що коли наступає час декади історії в школі, ми намагаємося провести все так, щоб було цікаво і змістовно. Історичні КВК, турніри, круглі столи - всі ці форми нам відомі і широко використовуються.

Перше, про що треба подумати, це влаштування виставки учнівських робіт. Ми даємо завдання намалювати стінгазети. Я в цьому році вирішила провести невеликий експеримент і спробувала змотивувати учнів на ефективну роботу в цьому напрямку. Було оголошено початок АРТ - Проекту "Таємний світ історії. Погляд крізь віки".

Мета і завдання: створити історичний плакат на історичну тему.
Вимоги до роботи:

  • цікава тематика;
  • інформативність;
  • яскравість;
  • формат А 3.
Учні повинні були не тільки визначитись з темою, підібрати матеріал, але й мати навички роботи з фоторедактором. Працювали з матеріалами інтернету, шукали цікаві світлини, інформацію, ділилися думками, спільно робили дизайн плакатів. На мій погляд, учні з зацікавленням виконували завдання. 

Спільними зусиллями ми створили невелике портфоліо, що містить історичні плакати. Всі роботи були надруковані в форматі А3 в кольоровому варіанті і зберігаються як наочність в кабінеті історії.

Отже, до Вашої уваги матеріали Арт - Проекту "Таємний світ історії. Погляд крізь віки", створені учнями Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи - інтернату  №4.


Читати далі

17 грудня 2012 р.

Використання історичних художніх фільмів у навчанні історії      Розпочну із радикальної заяви про те, що я проти використання художніх фільмів на уроці історії. Чому? По-перше, художній фільм на історичну тему, як твір мистецтва, для найбільш повного й глибокого естетичного сприйняття, потрібно дивитися із самого початку і до кінця. Отже, для подібного перегляду на уроці ми просто не маємо часу. Вихід із цієї ситуації в методиці навчання історії традиційно бачився в демонстрації уривків із художнього фільму. Але уривок із художнього фільму й сам фільм - це різні речі. Крім того, для того, щоб вирізати подібний уривок із фільму, вчителю потрібно скористатися відеоредактором й витратити значну кількість часу. По-друге, ми все ще знаходимося в полоні хибної методичної моделі використання наочності на уроці історії, яку б я умовно назвав - "моделю демонстрації наочності". Подібна методична модель використання наочності побудована на ідеї створення в свідомості учнів емоційно забарвлених історичних образів та уявлень. Отже, мова йде про засвоєння учнями навчального історичного матеріалу на емпіричному рівні. Якщо ж зважати на той факт, що досить часто в художніх фільмах ми можемо побачити неточну, а то й просто хибну і спотворену реконструкцію побутових деталей, конкретних подій епохи тощо, доцільність використання подібного матеріалу зводиться до нуля. По-третє, історичний художній фільм потрібно використовувати виходячи не тільки з навчальних, але й виховних завдань. 
      Тому думаю, що місце художніх фільмів поза уроком історії, й використовувати їх потрібно з різною метою, в залежності від змісту та мистецької якості художнього фільму. Наприклад, хочемо ми того чи ні, але наші діти будуть переглядати голлівудську продукцію, на кшталт "300 спартанців". Але навіть перегляд подібних фільмів може послужити шляхетній меті - розвитку критичного мислення школярів, якщо перед учнями поставити завдання знайти якомога більшу кількість допущених історичних помилок та кіноляпів. До речі, фільм "300 спартанців" на назву історичного ні в якій мірі не заслуговує. Навіть самі автори фільму на це не претендували, адже вони всього-на-всього екранізували комікс Френка Міллера. 
      Наскільки я знаю, Рада Європи свого часу готувала до видання покажчик художніх фільмів з коментарями, як ці фільми можуть бути використанні на уроках історії. Мова йшла про використання художніх фільмів, як історичних документів своєї епохи. Це, до речі, ще один підхід до використання художніх фільмів у навчанні історії, суть якого полягає в тому, що переглядаючи фільм, наприклад 50-х років, ми можемо багато що дізнатися про те, як в той час одягалися люди, які предмети побуту вони використовували тощо. Інакше кажучи за подібного підходу художній фільм розглядається як історичне джерело наших знань про повсякденне життя людини.
     В цьому ж пості, хотілось би спільними зусиллями скласти перелік фільмів, які ми могли б рекомендувати дітям до перегляду, виходячи з виховної мети, а вже на уроці організувати обговорення подібних фільмів.
    Отже, які фільми я останнім часом вимагаю від учнів не тільки переглянути, але й надати після подібного перегляду письмову рецензію на фільм:
1. "Отстреливая собак" - вражаючий фільм про геноцид в Руанді 1994 року. Після перегляду фільму залишається враження, що це документальна стрічка. Цій же події присвячено не менш емоційно сильний фільм - "Отель Руанда"; 
2. "Ганди" (8 премій "Оскар") - художній фільм про життя й діяльність М. Ганді; 
3. На вибір учнів, або фільм "Выгода в огне" про режим апартеїду в ПАР, або ж "Непокоренный" - біографічна драма про перші роки президентства Нельсона Мандели. Особисто я віддаю перевагу останньому фільму, адже зовнішня схожість американського актора Моргана Фрімана на свого героя, як і його акторська гра поза межами будь яких коментарів;
4. "Король говорит" (отримав 4 премії "Оскар") - фільм про короля Георга VI, якому влада дісталася в результаті відомого зречення від трону Едуарда VIII. Американська співачка Мадона теж намагалася екранізувати цю історію, і як режисер поставила фільм "Мы. Верим в любовь". Але її художня версія події мені видалася не переконливою. 
Переглядати ці та інші фільми раджу використовуючи кіно-портал "My-hit.ru" http://my-hit.ru/
Отже питання: "А які художні фільми, ви, шановні колеги, рекомендуєте до перегляду своїм учням?" 
       
Читати далі

9 грудня 2012 р.

10 грудня - День прав людини

10 грудня відзначається День прав людини. Його поява пов’язана з датою прийняття одного з найвизначніших міжнародних документів - Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 року.

Цей міжнародний акт є найвідомішим, з його змістом знайомий кожний вчитель, який викладає правознавство. Більше дізнатися про історію прийняття Декларації (про осіб, які безпосередньо вплинули на цей процес, про пошуки спільних підходів і труднощі у створенні тексту тощо) та подальший вплив Декларації на розробку міжнародних стандартів прав людини можна з пропонованих джерел: 1) «Кто написал Всеобщую декларацию прав человека?» (С. Уоли); 2) «Всеобщая декларация прав человека: начало и продолжение революции» (П. Г. Лорен).

 Кто написал Всеобщую декларацию прав человека?

Сьюзан Уолц
Сьюзан Уолц, специалист по правам человека и международным отношениям, преподает государственную политику в Школе государственной политики имени Джеральда Форда при Университете штата Мичиган. Автор книги "Human Rights and Reform: Changing the Face of North African Politics" (1995). Недавно Уолтц опубликовала цикл статей об исторических корнях международных документов по правам человека и о породивших их политических процессах . С 1993 по 1999 год Уолц работала в Международном исполнительном комитете организации "Международная амнистия", а с 2000 года - в национальном совете Американского друзей на службе обществу".

Имя Элеоноры Рузвельт обычно ассоциируется с Всеобщей декларацией прав человека по целому ряду причин. Вдова президента США Франклина Делано Рузвельта работала с 1946 по 1951 год председателем Комиссии ООН по правам человека и снискала в этом качестве уважение и любовь людей во всем мире. В сложной политической обстановке конца 1940-х годов, когда начиналась холодная война и нарастало противодействие колониальному правлению, присущие госпоже Рузвельт политическая проницательность, дипломатические навыки и несгибаемая решимость сыграли определяющую роль в успешном принятии декларации.
Хотя имя Элеонор Рузвельт неразрывно связано с историей создания декларации, она не участвовала в подготовке формулировок или разработке концепций, которые легли в основу Всеобщей декларации прав человека. Как же появился этот важный документ? В то время как госпожа Рузвельт и ряд составителей сыграли значительную роль, архивные данные свидетельствуют о том, что Всеобщая декларация прав человека появилась благодаря вкладу дипломатов из многих стран и представляет собой плод подлинного международного консенсуса. Кроме того, она является подлинным обязательством - пусть даже выполненным лишь частично - расширять и обеспечивать права людей повсюду.
В самом буквальном смысле сделанное в Организации Объединенных Наций предложение о билле по правам человека – это заслуга Рикардо Альфаро, бывшего президента Панамы. Будучи представителем Панамы на учредительном заседании ООН в 1945 году, Альфаро привез с собой законопроект о международных правах и официально предложил включить его в Устав ООН. Гражданские группы всего мира, профессиональные юристы и известные интеллектуалы, такие как британский писатель Герберт Уэллс, уже несколько лет выступали за принятие международной прокламации о правах. При подготовке привезенного проекта Альфаро также сотрудничал с Американским институтом права (группой судей, адвокатов и преподавателей права, которые готовили "типовые" законы - шаблоны, по которым законодательные органы могли вырабатывать более простые и понятные нормативные акты). Дипломаты, собравшиеся в мае того года в Сан-Франциско, не были готовы принять предложение Альфаро. Однако было решено учредить Комиссию по правам человека. При этом участники совещания неофициально договорились, что разработка международного билля о правах человека станет одной из важнейших задач комиссии.
Последующие месяцы ушли на создание органов, предусмотренных Уставом ООН, и назначение сотрудников. Канадскому профессору права Джону Хамфри было предложено возглавить небольшой Отдел прав человека в Секретариате ООН, а подготовительный комитет, назначенный новым Экономическим и социальным советом ООН, сформировал Комиссию ООН по правам человека. К январю 1947 года были отобраны 18 государств-членов, и комиссия приступила к работе.
Поиски общего подхода
Однако подготовка проекта оказалась делом долгим. Поначалу предполагалось поручить трем должностным лицам комиссии подготовить проект для обсуждения, но этот план оказался нереалистичным. Когда Элеонор Рузвельт пригласила заместителя председателя комиссии Пенг Чан Чэнга и докладчика Чарлза Малика из Ливана в свою нью-йоркскую квартиру для работы над проектом, эти два человека провели целый день в философском споре. Два главных ума комиссии, один из которых был сторонником философии естественных прав, а другой исповедовал конфуцианство, не смогли договориться об общем подходе, так что Рузвельт и Хамфри пришлось самим спешно взяться за дело.
Тупик в диалоге между Пенг Чан Чэнгом и Чарлзом Маликом отразился на формате Всеобщей декларации. Возвышенный, философский подход к декларации был отвергнут в пользу прагматичного согласованного текста, и задача подготовки проекта была переадресована в Секретариат ООН. Джон Хамфри, практически настроенный правовед, получил задание подготовить "документальный контур" Декларации. В то же время первоначально созданная комиссией группа по подготовке проекта была расширена - в нее вошли представители еще пяти государств, что означало признание неизбежных трудностей при выработке текста, который был бы приемлем для всех.
На подготовку текста у Хамфри ушло немного времени, потому что он уже имел под рукой впечатляющую подборку документов. Среди них были проекты и предложения, внесенные многочисленными странами и неправительственными организациями, а также конституции всех государств-членов ООН. Свободно заимствуя из этих документов, Хамфри подготовил первый и основной проект Всеобщей декларации. В последующие 15 месяцев этот текст прорабатывался и перерабатывался. Французского правоведа Рене Кассена попросили изменить порядок статей и написать преамбулу, а впоследствии редакционный комитет обсуждал и редактировал каждую строчку.
Если в 1947 году главной задачей была подготовка и шлифовка текста, то в 1948 году предстояло обеспечить политическое согласие всех государств-членов ООН. Когда в конце сентября 1948 года собралась Генеральная Ассамблея ООН, представители Госдепартамента США надеялись, что прения по Декларации продлятся не дольше нескольких дней. Эти надежды быстро развеялись. Третий комитет Генеральной Ассамблеи (курировавший социальные, гуманитарные и культурные вопросы) получил задание отредактировать документ перед рассмотрением на пленарном заседании, и председателем на слушаниях был избран Чарлз Малик. Он осознавал, что широкий круг участников необходим для обеспечения консенсуса и для того, чтобы государства-члены ООН разделяли чувство своей политической причастности к документу. Поэтому он сопротивлялся попыткам ускорить процесс. "Вопросам надо позволить созревать медленно, без острых углов", - советовал он.
После вступительных заявлений более 40 стран Малик перешел к постатейному анализу текста. На ежедневных заседаниях в течение двух месяцев делегаты рассматривали множество письменных поправок (подавляющее большинство их внесли Куба, Советский Союз, Панама, Ливан, Франция и Египет). Обсуждалась каждая поправка, некоторые из них подробно, каждая статья проекта Декларации ставилась на голосование отдельно. Только дебаты по статье 1 растянулись на шесть дней, и хотя Малику пришлось секундомер, чтобы выступавшие не превышали отведенного им времени, официальный протокол изнурительных дискуссий в Третьем комитете занял примерно 900 печатных страниц.
Наконец, завершив свою работу в начале декабря 1948 года, Третий комитет вынес Декларацию на пленарное заседание Генеральной Ассамблеи для еще одного постатейного рассмотрения. Историческое голосование Генеральной Ассамблеи по окончательному тексту состоялось вскоре после полуночи 10 декабря. Теперь эта дата отмечается как День прав человека. 23 из 30 статей были приняты единогласно, и хотя при окончательном голосовании ЮАР, Саудовская Аравия и советский блок воздержались, 48 государств проголосовали "за". "Против" не голосовало ни одно государство.

Согласование текста
Многие годы подробная история этого сложного процесса оставалась забытой или малоизвестной, и при отсутствии понимания нюансов делались необоснованные предположения. Благодаря недавним исследованиям теперь мы признаем, что мировые державы не были движущей силой принятия декларации, у документа не было одного автора, а текст его сформирован не философами, а дипломатами и государственными служащими. В течение двухлетнего созревания декларации тщательному рассмотрению подвергался не только каждый элемент, но и каждая статья: итоговый текст несет на себе отпечаток личностей, представлявших многие страны.
Сегодня история появления этого текста может удивить некоторых читателей. Самыми горячими поборниками социально-экономических прав, например, были представители Латинской Америки (а не страны советского блока, как это часто предполагают). Делегации советского блока сопротивлялись посягательствам на суверенитет, но упорно настаивали на отказе от дискриминации, и во многом благодаря их настойчивости каждая статья декларация относится ко всем. Египет несет ответственность за твердое заявление о всеобщем характере прав в начале декларации, египетский делегат добился того, чтобы ее положения действовали "как среди народов государств-членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией".
Предвосхищая заботы нашего времени, делегаты из Индии, Доминиканской Республики и Дании боролись за то, чтобы права выражались безотносительно пола, и выступали за прямое признание прав женщин. Делегат из Польши обратил внимание на проблему торговли людьми, в проект была внесена поправка о запрете рабства "во всех его формах". Молодая женщина, представлявшая Пакистан, сама выросшая в парандже (в соответствии с обычаем, по которому женщины полностью покрывались одеянием и были отделены от остального общества), твердо выступала против детских браков. Напоминая о злоупотреблениях и более тяжких грехах нацистского режима в Германии, филиппинский делегат энергично выступал против ослабления содержащегося в Декларации запрета пыток со ссылкой на местные культурные обычаи. Ослабление этого запрета, предостерегал он, может стать прикрытием для тех, кто оправдывает свои злодеяния особенностями культуры.
Протокол не оставляет сомнений в том, что дипломаты, которым было поручено подготовить Всеобщую декларацию, восприняли свою задачу всерьез и полностью осознавали ее потенциальную значимость. Они часто напоминали друг другу о необходимости находить приемлемые для все формулировки, чтобы легитимность документа не подвергалась сомнению. Однако сила их самоотверженности была недостаточной для того, чтобы преодолеть все разногласия и исправить каждый изъян.
Разногласия по поводу важности суверенитета, статуса социально-экономических прав и по главному вопросу о реализации незримо присутствовали в ходе многих дискуссий, в различные моменты угрожая всей затее. Вспышки войн на Ближнем Востоке, в Южной Азии и других местах, тяжелая участь беженцев подчеркивали важность заботы о правах человека, но в то же время напоминали делегатам, что риторические обязательства, не подкрепленные действиями, бесполезны. К недостаткам декларации некоторые причисляли сделанный в ней упор на права и отнесение сопутствующих им обязанностей в одну из заключительных статей, где они могут показаться запоздалыми объяснениями. Как это бывает, такое решение обусловлено изменением, которое было внесено в последнюю минуту по предложению китайского делегата. Джон Хамфри согласился, что нужно прислушаться к данному мнению, поскольку никто не относился с большим вниманием, чем Пенг Чан Чэнг, к вопросу сбалансированности прав и обязанностей.
Недостатком времени также могла быть обусловлена дипломатическая неудача, которая привела к тому, что Саудовская Аравия воздержалась при окончательном голосовании по декларации. Упомянув исторические крестовые походы и более свежие случаи обращения в новую веру миссионерами, делегат Саудовской Аравии возразил против выражения "свобода смены религии" и отказался поддержать декларацию. Тот факт, что несколько лет спустя при согласовании юридически обязывающего договора тот же самый представитель Саудовской Аравии согласился с несколько более тонкой формулировкой "свобода принятия религии", позволяет предположить, что более активные дипломатические усилия в 1948 году могли бы обеспечить и голос Саудовской Аравии и устранить источник культурной двусмысленности в отношении декларации. Наконец, то, что в декларации не удалось в явном виде отразить права меньшинств могло быть обусловлено напряженностью, назревавшей между Советским Союзом и Югославией. Советские представители редко упускали возможность разоблачить порочную расовую практику и неравенство в Соединенных Штатах, но они не были готовы настаивать на принципе отказа от дискриминации, применение которого больше подходило к их собственной стране. Примечательно, что многие делегации, к сожалению, более пристально сосредоточивались на неудачах своих политических противников, чем на порядках в собственной стране, причем эта тенденция в равной мере проявлялась как среди малых государств, так и среди более могущественных держав.
Предстоящие задачи
Подобные политические соображения неизбежно замедляли работу Комиссии по правам человека, которая в 1946 году взялась выработать юридически обязывающий документ и механизм его исполнения наряду с Декларацией. На решение этих дополнительных задач ушло еще 18 лет. Тем временем, государства-члены ООН не хотели создавать два договора вместо одного, отделяя гражданские и политические права от социальных, культурных и экономических прав - в каждом случае с собственным механизмом реализации. К тому времени, когда два договора (или пакта) были готовы к утверждению, в составе ООН было более 100 государств, и изменилась политическая динамика ее развития. В первые годы этих переговоров не менее половины государств-членов ООН выступали за жесткие механизмы обеспечения, но к середине 1960-х годов вместо этого на первый план стала часто выходить возросшая озабоченность в связи с вмешательством и суверенитетом. Предложения разрешить отдельным лицам и неправительственным организациям подачу жалоб, санкционировать расследования силами ООН или передавать вопросы в Международный суд были все отклонены. Вместо этого были учреждены два постоянных комитета, или "договорных органа", для наблюдения за положением с правами человека посредством периодических докладов, представляемых государствами, которые ратифицировали пакты.
Для любого, кто следил за переговорным процессом на протяжении всех 20 лет, совершенно очевидным было расхождение между первоначальными устремлениями и конечными результатами. Не имеющий обязательной силы протокол, прилагавшийся к пакту о гражданских и политических правах, давал государствам возможность предоставлять своим гражданам механизм подачи жалоб, но это был не тот жесткий механизм обеспечения прав, который многие предвидели в самом начале. Проект, связанный с Всеобщей декларацией прав человека, не стал воплощением мечты оптимистов, но превзошел ожидания пессимистов. Когда в 1966 году тексты двух пактов были направлены на Генеральную Ассамблею, голосование было единодушным. На сей раз ни одно государство не воздержалось и не выступило против.

С тех пор государства-члены ООН подтвердили свою приверженность Всеобщей декларации прав человека в 1993 году на всемирной конференции по правам человека, и более 150 стран ратифицировали оба пакта. В совокупности эти три документа - Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт о социальных, экономических и культурных правах - неофициально именуются Международным биллем о правах. Вместе они составляют основу международного законодательства о правах человека.
Источник: Waltz, Susan “Who Wrote the Universal Declaration of Human Rights?” U.S. Department of State (November, 2008). Vol 13 (11)
http://www.america.gov/st/hr-english/2008/November/20081119135247xjyrrep6.023806e-02.html


Джерело:
Международный тренинг по правам человека, 2011. Ресурсное пособие. – К.: УЦС, 2011.


Поль Гордон Лорен
Когда Всеобщая декларация прав человека была принята 60 лет назад, недоброжелатели называли ее «просто словами», «всего лишь декларацией» и «просто изложением принципа, неподкрепленного никакой юридической силой». Они верили, что последствия принятия Декларации будут незначительными либо вообще нулевыми. Однако в течение всего лишь нескольких месяцев ее видение задело чувствительные струны и стремительно стало жить свое               собственной жизнью. Всеобщая декларация прав человека начала приобретать растущую политическую, моральную и даже юридическую силу; она вытолкнула права человека из периферии международных отношений к одному из центральных столбов. Во время этого процесса Декларация начала и поддержала революцию по правам человека, которую Британская радиовещательная корпорация [British Broadcasting Corporation] позже назвала «наивысшим достижением нашего столетия».
Сложности создания Декларации
Когда члены созданной Комиссии Организации Объединенных Наций по правам человека избрали Элеонор Рузвельт, в прошлом первую леди Соединенных Штатов Америки, председателем комитета, уполномоченного подготовить проект документа, в будущем известного как Всеобщая декларация прав человека, они и понятия не имели, что их усилия окажут такое громаднейшее влияние. Успех казался таким далеким, и казалось, что усилия наверняка не увенчаются успехом. ООН поставила перед Комитетом по правам человека практически невыполнимую задачу определить смысл выражения «права человека» и каким-то образом создать так называемый «международный билль о правах» для всего мира. С каждым начинанием были связаны обескураживающие философские и политические трудности.
Те, кто сталкивался с такими заданиями, вскоре осознавали, что, например, возможно, ни одна проблема из области государственной политики не поднимала такие сложные философские вопросы. Вдумчивые мужчины и женщины из разных религиозных и философских традиций веками размышляли над этими вопросами. Что же собой являют «права человека», и какой у них источник? Дарованы ли они «Богом», «природой», «рассудком» или государством? К кому они применимы? Могут ли на них претендовать все люди, или они ограничены конкретной половой, расовой, классовой принадлежностью, конкретным государством, культурой или этапом развития? Какая связь существует между правами человека и «миром», «безопасностью» и «справедливостью»? Как соотносятся права и обязанности? Являются ли некоторые права (такие как гражданские и политические права) более важными, чем иные (такие как экономические и социальные права), либо все они взаимосвязаны, нераздельны и равноценны? Можно ли установить нормативные всемирные стандарты поведения, при этом почитая различные философские, религиозные, правовые и культурные ценности? За этими основательными вопросами следовали другие.
Политика также существенно подвергала опасности выполнение задания. Эйфория, существовавшая после победы союзников во второй мировой войне, быстро испарилась. Как раз в то время, когда Комиссия по правам человека составляла текст Декларации, события на международной арене и кризис выглядели зловещими:
        Советский Союз опускал железный занавес над Восточной Европой.
        Эволюционировала холодная война между Соединенными Штатами и Советским Союзом.
        Стратегическая гонка вооружений — с демонстрацией нового атомного оружия массового уничтожения — стремительно набирала свой ход.
        Начиналась блокада Берлина.
        В колониальных империях наблюдались всплески насилия среди тех, кто сейчас настаивает на своем праве на самоопределение.
        В Китае продвигались силы Мао Цзэдуна.
        В Палестине назревал вооруженный конфликт вокруг создания нового государства Израиль.
        Массовые беспорядки на расовой почве вспыхивали в нескольких странах (включая США).
        Индия вступала в открытую конфронтацию с Южной Африкой ввиду ее политики апартеида.
        Частные лица внезапно начали подвергать сомнению собственные правительства вследствие нарушений прав человека на глазах у всего мира.
Более того, взаимное согласие казалось далеким ввиду значительных расхождений в политических системах многих государств-членов новой Организации Объединенных Наций.
Эти политические трудности усугубились внутренними противоречиями в рамках Устава Организации Объединенных Наций, принятого во время конференции в Сан-Франциско в 1945 году. В стремлении к миру, безопасности и справедливости, Преамбула и Статья 1 Устава, как и другие текстовые положения, убедительно устанавливали права человека и основные свободы для всех без какой-либо дискриминации как одни из основных принципов. Наряду с этим, Статья 2(7) закрепляла притязания на национальный суверенитет, заявляя, что положения Устава не дают организации права вмешиваться в дела, «по существу входящие во внутреннюю компетенцию» любого члена-государства. Следовательно, соблюдение положений о правах человека по отношению ко всем людям означало ослабление национального суверенитета. С другой стороны, вследствие защиты национального суверенитета и национальной юрисдикции, права человека могли быть подвергнуты опасности. Трудность состояла в том, что именно государства, наиболее виновные в нарушении прав человека собственного народа, просили обеспечить защиту от них самих. Отход от традиционных подходов оказался чрезмерно радикальным. Следовательно, ряд национальных правительств дали указания своим представителям в Комиссии уклоняться от каких-либо юридически обязательных мер и мер по выполнению и вместо этого сосредоточиться исключительно на декларации.
Следствием данных сложностей, по словам участников и наблюдателей, стали «взрывоопасные» дискуссии, «чрезвычайно деликатные» вопросы, «вспышки эмоций» и напряженная «борьба». Учитывая такие сложности и высокие ставки данной «игры», удивительно, что вообще удалось чего-то достигнуть. Когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека в декабре 1948 года, лица, которые так упорно работали над ее подготовкой, называли этот результат не иначе как «чудом».
Видение Декларации
Всеобщая декларация прав человека смогла сделать нечто, что ранее никогда не делалось: она провозгласила всеобщее видение основных ценностей и нормативных принципов, именуемое в Декларации «задачей, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства». Изложенная языком, заслуживающим внимательного изучения и глубоких размышлений, первая статья провозглашает: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». Одно лишь это предложение смело и настойчиво утверждало: права человека врожденные (не даруются сотворенным человеком правительством, а неотъемлемы и присущи человеку по праву того, что он есть человек), равные (не присущи исключительно одному сегменту общества, а одинаковые для всех), всеобщие (не ограничиваются несколькими местами или субъектами, а существуют во всем мире).
В Статье 2 утверждается, что в процессе реализации прав не должно проводиться никакого различия и дискриминации: ни по расовой или половой принадлежности либо цвету кожи; ни по языку, религии, политическим или другим убеждениям; ни по национальному или социальному происхождению, имуществу, рождению или статусу страны либо территории, которой принадлежит лицо. Чтобы подчеркнуть данный момент во всем тексте и дать четкий ответ на вопрос, кто именно должен пользоваться такими правами человека, практически каждая статья Декларации начинается одним простым словом: «Каждый».
Установив общие принципы, далее Всеобщая декларация прав человека перечисляет и дает определение ряду прав человека. Декларация провозгласила, что каждый человек имеет определенные гражданские права: право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность; право не содержаться в рабстве или подневольном состоянии; право не подвергаться пыткам и другим жестоким формам обращения или наказания; право на равную защиту законом; право не подвергаться произвольному аресту, задержанию или изгнанию; право на справедливый судебный процесс;  право на свободу мысли, совести и религии; право на свободу убеждений и их свободное выражение; право на свободу передвижения в пределах своей страны; право искать убежище от преследования, и другие.
Начиная «революцию в революции», Декларация сделала жизненно важное и неожиданное заявление о том, что каждый человек имеет определенные политические права: право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или с помощью свободно избранных представителей; право на правительство, чьи полномочия происходят из воли ее народа, обнародованной во время периодических и честных выборов, проводимых на основе всеобщего и равного права голоса. Далее Декларация заявила, что каждый человек имеет определенные экономические и социальные права: право вступить в брак и создать семью, право владеть имуществом, как единолично, так и совместно с другими людьми, право на социальную защиту и надлежащий уровень жизни, право на труд, право на равную оплату за равный труд, право на образование, право участвовать в культурной жизни общества и многие другие права. И последнее, Декларация также провозгласила, что каждый человек имеет обязанности перед другими людьми и обществом в целом.
Всеобщая декларация прав человека была как раз таки словесной декларацией,  а не договором, имеющим юридическую силу. Она была документом, достигнутым вследствие переговоров и рожденным в результате довольно политизированного, далеко не идеального процесса. Некоторым образом Декларация в большей степени поднимала вопросы, нежели давала ответы. Более того, важно помнить, что во время ее принятия ни одно государство — независимо от географического положения, государственного строя или уровня экономического или культурного развития – не могло соответствовать всем стандартам или выполнить все задачи, стремиться к которым призывала Декларация.
Однако, несмотря на эти проблемы и ограничения, Декларация сделала чрезвычайно важный вклад в историю развития человечества. Во-первых, она предложила вдохновляющее видение всем жаждущим бороться за обеспечение своих прав и прав других людей. Универсальные принципы Декларации не прописывались как узкий набор правовых положений (или, как сказал один наблюдатель, как «документ, предназначенный для юристов»), а скорее излагались языком, понятным простым людям всех сословий, в любом городе или деревне; следовательно, данные принципы служат выражением стремления и вдохновения. Во-вторых, полностью принимая Универсальную декларацию прав человека, официальные представители различных правительств обязались продвигать и защищать принципы Декларации и, таким образом, придавать им легитимность. Считалось, что они заключили договор со своим народом о защите прав человека. В совокупности первое и второе достижения создали важнейший элемент, который начал и поддержал международную революцию в области прав человека: надежду на будущее.
Влияние Декларации
На протяжении последующих 60 лет Всеобщая декларация прав человека была одним из важнейших и влиятельнейших документов в истории. Она вдохновляла и оказывала влияние на бесчисленные местные, национальные, региональные и международные события в области прав человека.
Процесс начался практически незамедлительно. В новое национальное законодательство и конституции некоторых стран (в том числе Республики Коста-Рика, Ель Сальвадора, Гаити, Индонезии, Иордана, Ливии, Пуэрто-Рико и Сирии) были инкорпорированы либо конкретные формулировки, либо принципы Декларации. Судебные заключения и судебные дела - рассматриваемые как муниципальными судами, так и Международным судом ООН - ссылались непосредственно на Всеобщую декларацию прав человека. Коренные народы, стремящиеся заявить о своем праве на самоопределение и отделение от колониальных империй, активно обращались к видению Декларации. Мирный договор с Японией 1951 года четко декларировал, что Япония «будет прилагать усилия для достижения целей Всеобщей декларации прав человека». В ряде других послевоенных двусторонних соглашений, равно как и в официальных межправительственных жалобах на нарушение прав человека, содержались прямые ссылки на Всеобщую декларацию прав человека. Со временем процесс стал нарастать.
Всеобщая декларация прав человека также стала источником вдохновения для создания широкого ряда других деклараций, которые сосредотачивались на более конкретных аспектах прав человека. В последующие годы Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международная организация труда основывали свои последующие заявления о правах на видении и легитимности Всеобщей декларации прав человека, а также ссылались на Декларацию. На региональном уровне сюда относятся заявления и декларации Конференции стран Азии и Африки, Конференции независимых государств Африки (на которой была учреждена Организация африканского единства), Организации солидарности народов Азии и Африки, Европейского Союза и Организации американских государств.
На международном уровне, к таким декларациям относятся:
        Декларация прав ребенка (1959);
        Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам (1960);
        Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1963);
        Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин (1967);
        Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1975);
        Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений (1981);
        Декларация о праве на развитие (1986);
        Декларация о правах коренных народов (2007).
Созданные на волне вдохновения вслед за принятием Всеобщей декларации прав человека, большинство из данных деклараций заложили фундамент для последующих переломных нормотворческих международных договоров. Такими договорами учреждались органы мониторинга и региональные конвенции, которые в свою очередь заложили фундамент для создания богатой нормативной базы международного права в области прав человека, призванного защищать лиц, пострадавших вследствие конкретных видов нарушения прав человека.
В их числе следующие (все недвусмысленно цитирующие Декларацию):
        Европейская конвенция о защите прав человека (1950);
        Конвенция о статусе беженцев (1950);
        Конвенция о политических правах женщин (1952);
        Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965);
        Международный пакт о гражданских и политических правах (1966);
        Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966);
        Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него (1973);
        Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979);
        Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984);
        Конвенция о правах ребенка (1989);
        Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990).
Принимая решение разработать положения о принятии индивидуальных петиций и об учреждении консультационных услуг в области прав человека и так называемых «специальных процедур» для рабочих групп и докладчиков - для расследования вопиющих нарушений прав человека вне обязательств, предусмотренных договорами, - Комиссия ООН по правам человека регулярно обосновывала свои действия, ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека.
Всеобщая декларация прав человека стала стимулом и источником вдохновения для защиты прав человека и в других формах. Одним из примеров является последующее создание международного гуманитарного права, призванного защитить права как гражданских, так и военных лиц во время войны или вооруженных конфликтов, что подтверждается дополнительными протоколами 1977 и 2005 годов к Женевским конвенциям 1949 года. Следующим примером может быть чрезвычайно важная разработка международного уголовного права, задача которого привлечь к ответственности непосредственно глав правительств за военные преступления, преступления против человечества и геноцид. Эта важная тенденция выражается в создании Международного трибунала по бывшей Югославии, Международного трибунала по Руанде и, особенно, знаменательного Международного уголовного суда.
Помимо всех вышеперечисленных примеров содействия, Всеобщая декларация прав человека стала главным провозглашением прав человека для тех, кого Элеонора Рузвельт называла «обычными людьми». Несмотря на то, что изначально Декларация задумывалась как межправительственный документ, сейчас она стала единственным документом в истории, который переводился на максимальное количество языков в мире, и, следовательно, народным документом. От небольшого правозащитного движения рядовых людей на местном уровне (таких как «Матери Плаза Де Майо» в Аргентине) до больших неправительственных организаций, функционирующих на мировом уровне, Всеобщая декларация прав человека предоставила всем так называемый «единый язык человечества» в области прав человека. Соответственно, к Всеобщей декларации прав человека недвусмысленно обращались такие борцы за права человека, как Нельсон Мандела из Южно-Африканской Республики, Онг Сан Суу Кйи из Бирмы, Далай-лама из Тибета, Гарри Ву из Китая и Ширин Эбади из Ирана. Сегодня Всеобщую декларации прав человека можно увидеть на сайтах Организации Объединенных Наций, Верховного Комиссара ООН по правам человека, правозащитных организаций «Amnesty International», «Human Rights Watch», Международной федерации за права человека и многих других, работающих во имя прав человека.
Продолжая видение
Создатели Всеобщей декларации прав человека не могли и предположить, что она окажет такое огромнейшее влияние на мир в течение своих первых 60 лет. Они были бы поражены тому, что, несмотря на все разногласия и трудности в начале ее существования и сопротивление, которое далее нарастало против нее, их видение столько достигло. Никогда ранее в истории человечества не было стольких достижений в продвижении, расширении, улучшении и собственно защите прав человека.
Тем не менее, не все положения видения Всеобщей декларации прав человека были в полной мере реализованы. Все еще имеет место нарушение прав человека. Именно поэтому революция, начатая и поддерживаемая Всеобщей декларацией прав человека, должна продолжаться.
Источник: Lauren, Paul Gordon. “The Universal Declaration of Human Rights: Launching and Sustaining a Revolution” U.S. Department of State (November, 2008). Vol 13 (11)

Джерело:
Международный тренинг по правам человека, 2011. Ресурсное пособие. – К.: УЦС, 2011.
 

Читати далі

2 грудня 2012 р.

Про використання політичних карикатур на уроках історії

Якби Сталін був диктатором сьогодні... 
Політична карикатура стала обов'язковим елементом сьогоднішнього підручника історії. Ми вже маємо не тільки "класичні" карикатури, які на сторінках підручників ілюструють ставлення до знакових історичних подій сучасників, але й сталу методику організації роботи учнів з цим видом наочності. Кожен вчитель історії, який хоч раз організовував роботу учнів з політичною карикатурою на своєму уроці, міг переконатися в тому, що цей засіб наочності дозволяє ефективно й цілеспрямовано розвивати в школярів  історичне й критичне мислення. 
Але більшість політичних карикатур, які попадають в поле зору школярів на сторінках підручників, датуються найпізніше - 70-ми - 80-ми роками минулого століття. 
Паркова лава в Києві
Питання ж полягає в наступному: "Чи має право вчитель історії, при вивченні тем пов'язаних із сьогоденням, використовувати на своїх уроках політичні карикатури сучасних художників?" Думаю, що так. Головне, щоб пошук подібного матеріалу здійснювали самі учні, адже для них це буде цікавим дослідницьким  завданням. Завдання же вчителя під час організації роботи учнів з подібним матеріалом, полягає в тому, щоб підвести учнів до розуміння, що будь-яка політична карикатура - це суб'єктивна інтерпретація й оцінка історичних реалій, погоджуватися чи не погоджуватися з якою вирішує сама людина.  
Крім того, використання карикатур художників з інших країн (текст, як правило, пишуть англійською мовою) - один із варіантів проведення інтегрованого уроку з історії та англійської мови. Мені самому було дуже цікаво й корисно, адже я вивчав французьку мову, перекладати фрази іміджмейкерів, що оточують Сталіна та відкривати смисл карикатури "Якби Сталін був диктатором сьогодні..." 
Використанні мною карикатури в цьому пості належать американському художнику Девіду Горсі (David Ноrsey), який веде одну із колонок "Los Angeles Times" http://www.latimes.com. Більшість його карикатур, звичайно ж, стосується проблем, що хвилюють американське суспільство. Але вітчизняним читачам "Українського тижня" чи ж електронного видання "KyivPost", він відомий своїми карикатурами на "українську тему". Якщо ж ви маєте намір використати роботи цього художника на своїх уроках, наприклад, при вивченні теми "США і Канада", я б порадив звантажувати карикатури саме зі сторінок "Los Angeles Times", оскільки кожна карикатура прив'язана до статті на окрему "болючу" тему. І якщо ви знаєте англійську, це допоможе вам глибше зрозуміти смисл карикатури й ви будете мати ще одну причину, щоб організувати інтегрований урок з історії та англійської мови.  
Читати далі
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...