Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

26 грудня 2012 р.

МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

          В світі інформаційних технологій, де відбувається постійна трансформація цінностей, зміна мети та завдань навчання і виховання, виникає потреба у переосмисленні вимог до вчителя. Сучасна школа потребує кваліфікованого педагога відповідного рівня та профілю, конкурентоспроможного, компетентного, який вільно володіє своїми знаннями і орієнтується в суміжних галузях діяльності, готового до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності, здатного до критичного мислення та рефлексії, який бачить альтернативні шляхи вирішення педагогічних завдань і вміє боротися зі стереотипами.
           Українська освіта перебуває в стані змін та впровадження інновацій, тому не зайвим буде знайомство з досвід зарубіжних країн в питанні бачення особистості сучасного вчителя.
        В Сполучених Штатах Америки проблемі підготовки кваліфікованих вчителів завжди приділялась особлива увага. У Доповіді Національної комісії «Навчання для майбутньої Америки» наголошується, що лише вчитель з високим рівнем професійної підготовки та особистісного розвитку здатний навчати і виховувати учнів так, щоб в майбутньому вони стали професіоналами, яких потребує плюралістичне, високотехнологічне суспільство [3].
        В сучасній американській педагогіці існує спеціальний термін «ефективні вчителі». Їх відрізняє унікальна комбінація особистих якостей (за А. Комбасом), які становлять професіоналізм педагога:
• для таких вчителів внутрішня, психологічна сторона справи важливіша зовнішньої;
• спочатку він прагне зрозуміти точку зору іншої людини, а потім вже діяти на базі цього розуміння;
• люди і їх реакції являються для нього більш значущими, ніж речі і формальні ситуації;
• він довіряє людям і вважає їх здатними вирішувати, причому зовсім адекватно, свої життєві проблеми, чекає від них прояву дружелюбства, а не ворожості;
• людина для нього - завжди особистість, наділена гідністю [1, c. 68].
         Р. Рейгер та Дж. Стенг вважають, що вчитель-професіонал повинен бути креативним, цікавим, допитливим, чуйним, дружелюбним та тяжко працювати, щоб бути ефективним на уроці; створювати таке навчальне середовище, яке б збільшувало та підсилювало бажання учнів учитися. В цьому ж контексті Г. Гайгет та Е. Стоунз стверджують, що хороший учитель – це людина з винятково широкою та сповненою життям інтелектуальною допитливістю. Якісний учитель, зазначає П. Мак Кормік – це той, хто надихає учня «змагатися» сам із собою, виконувати завдання, які, здавалося б, перевищують його можливості, відкривати й розвивати в собі мислителя. Разом з тим, найкращими вчителями можуть бути лише ті, хто ніколи не припиняє самоосвіту. Г. Остін, Б. Дваєр та П. Фрібоді наголошують на важливості підвищення кваліфікації педагогічного персоналу [5].
        Одним із основних завдань підготовки вчителів в системі освіти Франції є не тільки формування професійних умінь та навичок, але, перш за все, виховання творчої особистості, яка здатна використовувати найновіші досягнення педагогічної науки і практики, вільно орієнтуватися у стрімкому потоці наукової інформації, розуміти, використовувати і створювати інноваційні педагогічні технології. Французький науковець Ф. Ваніскотт говорить про те, що вчитель-професіонал має відповідати за свій професійний розвиток, поєднувати теоретичні знання з творчою практичною діяльністю, отримувати належну професійну підготовку та неперервну освіту [2].
        Модель особистості британського вчителя - це системна інтегральна характеристика особистості, що представляє сукупність педагогічної компетентності, майстерності, професійно та соціально значущих якостей, індивідуального стилю діяльності вчителя, що забезпечує ефективність і якість освітнього процесу. Такі складові як ерудиція, професійна етика, креативність, співробітництво, активність, педагогічна позиція і професійний ідеал, професійна рефлексія, орієнтують вчителя на формування позитивної «Я-концепції», вивчення нових педагогічних теорій, дослідницьку діяльність, осмислення свого досвіду і професійне самовдосконалення [4].
          Діяльність вчителя нового покоління повинна бути спрямована не тільки на викладання окремої навчальної дисципліни, а й на здійснення міжпредметних зв'язків. Слід розглядати навчальний процес, як педагогічну взаємодію спрямовану на розвиток особистості та її підготовку до вирішення завдань життєвотворчості.
        Отже, суспільство чекає від учителя не тільки надання міцних знань своїм учням, а й вимагає від нього виконання різних функцій: вивчення індивідуальних особливостей й умов життя учнів, піклування про їхнє здоров’я, підтримка зв’язку з батьками й громадськістю. Такий стан речей вимагає від учителя постійного поповнення знань загальнокультурного і професійного характеру, усвідомлення важливості своїх дій і високої за них відповідальності.

                                              Список використаної літератури та джерел:
1. Образовательно-педагогическая прогностика. Теория, методика, практика: Учеб. пособие / Б. С. Гершунский. - М., 2003.
2. Матієнко О.С. Професійно-педагогічна підготовка вчителів у системі освіти Франції – [Електронний ресурс]. Режим дступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nzvdpu/pp/2007_18/text%20rozdil%205/profesiuno-pedagogichna%20pidgotovka.pdf 
3. Орловська О.В. Сучасні вимоги суспільства до професійної підготовки вчителя старшої школи в США - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2010_26_3/orlovs15.pdf
4. Хижняк О. В. Сучасна модель особистості вчителя як показник якості підготовки фахівців в британській системі педагогічної освіти - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2012_1/20.pdf
5. Шандрук С.І. Проблема ефективного вчителя в порівняльній педагогіці США // Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2012. – № 3. С. – 164 – 165.  

3 коментарі:

  1. Змістовна стаття, Ганно Сергіївно. Мені приємно усвідомлювати, що сьогодні Ви моя колега, а в недалекому минулому моя учениця.

    ВідповістиВидалити
  2. Дякую! Я не перестаю пишатися таким чудовим наставником!

    ВідповістиВидалити
  3. Большое спасибо за статью, интересно и полезно!

    ВідповістиВидалити

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...