Цитата дня

Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.
А. Дістервег

26 лютого 2015 р.

Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник»

 У квітні-травні ц.р. Національним центром «Мала академія наук України» буде проведений Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник» (умови конкурсу – на сайтах: http://man-junior.org.ua та www.man.gov.ua).
Конкурс проводиться у два етапи: І етап – заочний (до 15 квітня ц.р. – реєстрація учасників і розміщення презентацій і тез доповідей на сайті конкурсу;  з 15 до 30 квітня – відкрите рейтингове оцінювання проектів), ІІ етап –захист проекту в онлайн-режимі за допомогою мережі Інтернет або очно на базі територіальних відділень Малої академії наук України (12 травня – тестове включення до системи захисту в режимі он-лайн; з 13 до 16 травня – захист проектів у режимі он-лайн, 17 травня – круглий стіл для керівників учнівських проектів).
Для участі в І етапі заходу необхідно до 10 квітня 2015 року надіслати заявку (форма додається), проект, оформлений у форматі презентації в середовищі Power Point, та тези творчої роботи на електронну адресуjunior.konkurs@gmail.com, iator@mail.ru.
Презентації та тези творчих робіт будуть розміщені на сайтах конкурсу. За результатами їх відкритого рейтингового оцінювання визначатимуться учасники ІІ етапу. Список учасників ІІ етапу конкурсу буде оприлюднений на сайтах конкурсу не пізніше, ніж через п’ять календарних днів після завершення І етапу.
До участі в заході запрошуються учні 7-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованці позашкільних навчальних закладів відповідного віку.
Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 489-55-80, 0 (97) 234-50-94, 0 (50)362-07-09; е-mail: junior.konkurs@gmail.com; веб-сайти: www.man.gov.ua та http://man-junior.org.ua.
ПІДГОТОВКА ДО КОНКУРСУ  “МАН-Юніор Дослідник” – вересень – квітень щороку
До конкурсу допускаються учні 5-10 класів

  1. Аналіз заздалегідь заявленої загальної теми і визначення завдань дослідження відповідно до цієї теми.
  2. Підготовка дослідження відповідно до методичних рекомендацій та вимог оформлення тез і презентацій – інформація на сайті конкурсу http://man-junior.org.ua/
  3. Підготовка заявки за установленою формою (з повними даними про учня, наукового керівника, міста навчання та роботи, ел. адреси та телефонів для зв’язку) і надсилання заявок до оргкомітету – до 15 квітня.
  4. Своєчасна перевірка Інтернет зв’язку.

ЗАГАЛЬНІ ТЕМИ КОНКУРСУ «МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК» у 2014-15 навч. році

  • «Астрономія» –  Дослідження об’єктів зоряного неба за власними спостереженнями і фотографіями.
  • «Техніка» – Фокуси для досліджень: придумати оригінальний фокус (дослід із загадкою) і надати його повне пояснення з точки зору фізики.
  • «Екологія» – Біоіндикація екологічного стану повітря.
  • «Історія» – 70 років після закінчення ІІ світової війни – уроки історії.

Методичні рекомендації публікуються на сайті http://man-junior.org.ua/ Матеріали для підготовки також у журналі “Школа юного вченого”.
Приклад роботи на конкурс ( Аня зайняла в 2012 році І місце)ЗАЯВКА
на участь у І етапі Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу
«МАН-Юніор Дослідник»
_________________________________________________________________
(найменування навчального закладу)

просить дати дозвіл на участь команди у складі:
Найменування номінації
конкурсу
Тема проекту
Прізвище, ім’я,
по-батькові учасника
Прізвище, ім’я, по-батькові, посада  керівника проекту
Контактний телефон,
електронна адреса (за наявності) керівника
Найменування та місцезнаходження
навчального закладу.
Клас.
Найменування територіального відділення МАНУ
1
2
3
4

___________________________________               _________________                                         _____         __________________
(найменування посади керівника закладу)                (підпис)                                                          (Прізвище, ініціали)


Читати далі

25 лютого 2015 р.

Інтерактивний плакат в один слайд

В курсі “Історія України” та “Всесвітньої історії” учні зустрічають чимало історичних образів. Для значної категорії звернення до історичних персоналій є непростою проблемою. Тільки в курсі вітчизняної історії учень має виявити знання історичних портретів, зокрема князів, гетьманів, керівників національно-визвольного руху, політичних діячів, видатних представників суспільного і культурного відродження.В методичних  посібниках ( для всебічного висвітлення історичних персоналій )рекомендується:
1. Ознайомитися з найважливішими біографічними даними.
2. Простежити процес становлення особистості в конкретному середовищі.
3. Виявити історичні умови, що відіграли роль у формуванні поглядів, якостей особи.
4. Дослідити участь історичної особи в суспільному житті.
5. Визначити, інтереси якої  соціальної групи, класу, політичної сили відбиває історична особа в своїй діяльності.
6. Виявити вплив конкретної історичної особи на окремі галузі життя чи суспільно-політичні процеси.
7. З’ясувати морально-психологічні якості історичної особи.
8. Показати коло однодумців і соратників історичної особи.
9. Визначити історичну роль особи та її вплив на певну сферу життя суспільства.
Для успішного засвоєння вивчення особистості, я найчастіше зстосовую різноманітні прийоми візуалізації, які є ефективним засобом комунікації, оскільки дозволяють залучити великі масиви інформації. Одним з найбільш цікавих нововведень при вивчені історичної особи  став інтерактивний плакат або (частіше використовую) представлення особистості через один слайд. У процесі навчання інтерактивний плакат дозволяє досягти дуже важливих результатів:
 дослідити участь історичної особи в суспільному житті
 визначити роль особистості в конкретному історичному часі
 представити та систематизувати матеріал
 домогтися максимальної наочності інформації
 за рахунок використання інтерактивних елементів залучити учня в процес отримання знань.
Так вивчаючи тему " Активізація  опозиційний рух в Україні в середині 60-х — на початку 70-х рр.
Форми діяльності дисидентів" в 11 класі ,ми з учнями створили проект "Прометеї українського духу", підготувавши низку плакатів по вивченню особистості дисидентів.


Читати далі

21 лютого 2015 р.

Основні ідеї педагогіки соціального конструктивізму

Більшість інноваційних ідей, які сьогодні активно обговорюються у педагогічному середовищі, походять від особливої філософії навчання, яку прийнято називати «педагогікою соціального конструктивізму» (social constructionist pedagogy). Ця філософія навчання репрезентована працями багатьох дослідників, серед яких Ж. Піаже, Дж. Брунер, Г. Гарднер та інші.
   Суть педагогіки соціального конструктивізму може бути висловлена наступною фразою Ж. Піаже, що «знання не передаються, а конструюються». Тобто, стартовою позицією у процесі пізнання виступають попередні знання та уявлення учнів про предмет, якими б неповними й фрагментарними вони б не були. Саме від них розпочинається конструювання нових знань, шляхом подолання когнітивного конфлікту між внутрішньою структурою досвіду й зовнішньою невідомою реальністю. Подолання цього конфлікту відновлює тимчасову когнітивну стабільність (когнітивну рівновагу).
     Основні ідеї педагогіки соціального конструктивізму наступні:
1. Люди «конструюють» для себе нові знання у процесі взаємодії з навколишнім світом. Все, що ви читаєте, бачите, чуєте, відчуваєте, порівнюється із раніше отриманими знаннями. Якщо це якось з вашим знанням співвідноситься, то можуть бути добудовані нові фрагменти знання, які і залишаться з вами. Знання зміцнюється, якщо його вдається успішно застосовувати в інших ситуаціях. Ви не просто сховище памяті, яке пасивно всмоктує нову інформацію.
2. Навчання особливо ефективне у тому випадку, коли у тих хто вчиться, формується щось для інших. Це може бути що завгодно, починаючи від вислову, твердження й закінчуючи повідомленням в Інтернеті.
3. Для процесу навчання особливого значення набуває належність того, хто навчається до групи, члени якої формують щось для інших, працюючи спільно, і створюючи тим самим унікальну інтелектуальну культуру, яка розділяється учасниками групи за предметами та сенсом. Коли хтось занурюється у подібну культуру, він потрапляє у безперервний і багатоплановий процес навчання.  
  Ідеї педагогіки соціального конструктивізму досить часто порівнюють з ідеями біхевіоризму, який слугував філософською платформою організації процесу навчання у такому вже й недалекому минулому (див. табл.). Проте, варто зауважити, що ідеї педагогіки соціального конструктивізму сьогодні існують радше у формі декларацій, ніж реальної педагогічної практики.
 Навчальна програма побудована за принципом «від конкретного до цілого» з акцентом на базових знаннях й уміннях
Навчальна програма побудована за принципом «від загального до конкретного» із акцентом на узагальнених поняттях й уміннях
 Основна вимога до процесу навчання ‒ суворе виконання навчальної програми
Гнучкість процесу навчання із можливістю змінювати навчальну програму
 Навчальна програма й навчальний процес повністю спираються на рекомендований підручник чи навчальний посібник
Підручник не являється домінуючим джерелом навчальної інформації; пріоритет надається оригінальним джерелам, об’єктам і явищам реальної дійсності
 Учень виступає об’єктом процесу навчання, який отримує готові знання ввід учителя
Учень ‒ повноправний учасник процесу навчання із своїми поглядами й уявленнями про оточуючий світ
 Учитель, як правило, подає новий навчальний матеріал учням, як істину в останній інстанції
Учитель виступає, перш за все, як організатор навчально-пізнавальної й дослідницької діяльності учнів, не нав’язуючи їм свої погляди й переконання
 Учитель оцінює ефективність навчально-пізнавальної діяльності учнів за кількістю правильних відповідей
Учитель цінує самостійні, хай не завжди правильні, відповіді й роздуми учнів, «розумні» питання, свідомо виправлені ними помилки
Результати тестів й контрольних робіт ‒ єдине джерело інформації про рівень знань й умінь учнів
Оцінюються всі результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, які показують не тільки результати навчання, але й зусилля, прикладені учнями у процесі конструювання нових знань, та їх прогрес у навчанні
Контроль й оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються у відриві від процесу навчання
Контроль й оцінювання здійснюються у тісному зв’язку з тим, як реально відбувався процес навчання
Учні, як правило, працюють в умовах фронтального навчання в класі, й індивідуально ‒ вдома
Учні більшу частину часу, як на уроці, так й при виконанні домашнього завдання, працюють у парах, малих групах й командах

 Проте, що ідеї педагогіки соціального конструктивізму стали дуже популярними у американській моделі освіти, свідчать різного роду "педагогічні артефакти". Ось один із них: 
Доволі вільний переклад цієї своєрідної "пам'ятки для вчителя" наступний:
Традиційний учень
Учень 21-го сторіччя
Сидіти й отримувати
Рухатися й експериментувати
Учень як одержувач
Учень як ініціатор
Очікування однакові для усіх
Учень керує виборами
Орієнтований на продукт
Орієнтований на процес й продукт
Учитель розповідає
Учень конструює значення
Використання паперу / олівця
Процес навчання покращений технологіями: використання мультимедійних технологій
Докладні вказівки
Без обмежень

Ізольоване навчання: приватність
Поширене на весь світ: співробітництво

Догідливий
Розвязує проблеми
Пріоритетність відповідей
Пріоритетність питань

Закрита система
Відкрита система
Залишається тим же самим
Змінюється постійно
Знає факти
Запитує
Існує правильний спосіб
Не існує правильного способу
Очікування результатів
Безпосереднє задоволення

Оскільки, деякі із ідей педагогіки соціального конструктивізму, здаються не такими вже й новими та революційними, не дивно, що можна натрапити й на карикатури, що висміюють процес заміни однієї філософії навчання на іншу. Ось одна із таких карикатур. 
   Переклад наступний: 1. Батьки нарощують критику стосовно нашої філософії освіти (Напис на дошці "Прогресивне навчання"). 2. Вони бачать це як навчання туманній математиці, проте винахідливий правопис довзволяє точності прослизнути у наших пошуках захистити дитячу самооцінку. 3. Вони можуть бути правими: нам не слід робити це більше. 4. Зараз ми назвемо це конструктивізмом. Голос присутнього:"Ось так, щонайменше, ми можемо лишити філософію".   
Читати далі

11 лютого 2015 р.

Грузинские корни российского императора Петра Первого

Новость на Newsland: Грузинские корни российского императора Петра ПервогоЕсть определенные основания считать, что великий российский император – Петр Первый был по отцу грузином. Согласно этой версии, которая впоследствии находит некоторые подтверждения, Петр приходится незаконным сыном грузинского царевича Эрекле. С самого детства грузинский царевич был приближенный к российскому царскому двору, и в частности к Наталье Нарышкиной. При царском дворе Алексея Михайловича грузинский царевич Эрекле был известен как Николай Давидович, в последствии он стал царем Кахетии Ираклий Первым. Таким образом государственные достижения России времен Петра Первого принадлежат грузинам.
   Еще за год до рождения Петра государь Алексей Михайлович был действительно тяжело болен и не был в состоянии зачать детей. К царевне подпустили представителя царской крови Эрекле Первого (Ираклий I Багратиони). Советская история на протяжении всего своего правления скрывала информацию о грузинском происхождении Петра I, есть слова Сталина, который сказал: «Оставим им хоть одного "русского", которыми они могут гордится.
   Есть также некоторые сведения о том, что когда А.Н. Толстой работал над романом Петр I, ему попались какие-то документы, с которыми писатель незамедлительно ознакомил Сталина, но советский вождь отдал распоряжение помалкивать и не распространяться на эту тему. Таким образом существовало некое письмо, которое указывало на грузинское происхождение Петра, но оно пропало при Сталине.
          Такие действия Иосифа Висарионовича в принципе объяснимы, нежелание выявлять правду было вызвано и тем фактом, что и себя самого он уже причислил к русским. Известно, что Сталин считал себя русским. Было ли это от души или это был вынужденный ход истории не известно. Но рассуждая логически, нельзя ведь быть вождем русского народа и самому при этом не быть как бы русским душой? Следовательно признавать Петра грузином было бы с его стороны крайне нелогично и не последовательно после того как себя самого вождь уже причислил к русским.Таким образом Пётр не был Иваном, видимо, поэтому он и был великим, хотя по всей видимости, важную роль сыграла и русская кровь, известно, что «смеси» разных кровей дают как правило здоровых и талантливых потомков. Хотя самым действенным фактором является сам внешний облик императора Петра I, который не оставляет никаких сомнений по этому поводу. Пётр был вылитым грузином, очень походил на своего отца Эрекле первого. Есть множество других документальных данных, говорящих о происхождении этого русского императора.
   Есть документальные данные о том, что сама мать Петра Наталья Нарышкина по началу не хотела давать сыну власть над страной, “Царём он быть не может…”, - говорила она. Власть Петр захватил бунтом. Таким же доказательством нерусского происхождения Петра Первого служат и слова царевны Софьи, которая писала князю Голицыну – “Нельзя отдавать власть басурману”. Одно из значений слова “басурманин” – иноземец. Похоже, царевна Наталья Нарышкина относительно не русских корней Петра поделилась и с дочерью.
   Существует также письмо грузинского царя Арчила II, писавшего царевне Нарышкиной, в которой были такие слова: “А как поживает наш - шалунишка?” В довершении всего, когда однажды Петру предложили жениться на грузинской царевне, он отказался словами: “Я на однофамильцах не женюсь”. Что свидетельствует о том, что он и сам был прекрасно осведомлен о своем происхождении.
Читати далі

6 лютого 2015 р.

Суспільна акція школярів України «Громадянин»

У 2015 році  стартував черговий етап Суспільної акції школярів України «Громадянин»
 Орієнтовна тематика учнівських проектів:
Історичні проблеми -  дослідження історії окремих людей, вулиці, населеного пункту, історичних пам’яток,  різноманітних документів, формування історичних карт місцевості тощо; 
Інфраструктурні проблеми – велосипедні доріжки, пішоходні переходи, стан доріг та тротуарів, місць громадського користування тощо; 
Допомога військовим та людям із зони бойових дій:  збір коштів та речей, турбота про поранених, опіка сімей, які понесли втрату рідних людей, інформування про способи захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій; 
 Права людини: свобода слова, пересування, віросповідання; боротьба з насильством, толерантність, участь у виборах; 
Шкільні проблеми:  інтеграція дітей з особливими потребами та дітей із дитячих будинків, культура спілкування у школі, впорядкування шкільної території,  відсутність спортивного інвентаря, книг,  комп’ютерів, шкільне дозвілля
 Господарська свідомість:  енергозбереження, економія води, сортування сміття тощо;
Екологічні проблемивідсутність та збереження зелених насаджень, забруднення довкілля, здоровий спосіб життя.
 Остаточний термін надсилання інформації про проект  - 30 квітня 2015 року.
 Фінал Акції відбудеться 1 червня 2015 року у м. Києві.
 Більше інформації на сайті www.novadoba.org.ua
Читати далі

5 лютого 2015 р.

Про основні результати обласного історико-краєзнавчого проекту «Історія шкіл Миколаївщини»

На виконання обласної  Цільової соціальної програми розвитку освіти Миколаївської області на 2011–2015 роки, плану роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, із метою створення єдиного інформаційного ресурсу з історії шкіл Миколаївської області, протягом 2014 року здійснювався обласний історико-краєзнавчий проект «Історія шкіл Миколаївщини». 
За короткий час реалізації проекту на сторінках «Регіональної Вікіпедії» було створено відкритий електронний довідник з історії шкіл Миколаївської області, систематизовано й оцифровано результати історико-краєзнавчих досліджень. Матеріали проекту суттєво поповнили зміст «Регіональної Вікіпедії». 
Із 50-ти найбільш змістовних статей на сторінках «Регіональної Вікіпедії» – 48 належать проекту «Історія шкіл Миколаївщини». «Історія шкіл Миколаївщини» – розділ з найбільшою кількістю обєктів. Із 50-ти статей з найбільшою кількістю редагувань – 49 створено на сторінках проекту. Своєрідний рекорд у ході реалізації проекту встановив автор історії Новопетрівської загальноосвітньої школи (Новоодеський район). Свою сторінку пан Євген (своє прізвище п. Євген не вказав) редагував 397 разів. 
      Найбільш активною й плідною у реалізації обласного історико-краєзнавчого проекту «Історія шкіл Миколаївщини»  стала діяльність педагогічних працівників Баштанського, Березнегуватського, Вознесенського, Жовтневого, Миколаївського, Новоодеського, Очаківськогого районів та м. Вознесенськ. На сторінку проекту можна вийти за посиланням: Історія шкіл Миколаївщини
Читати далі
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...